ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Алибекова Жанар Дилдабековна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Экономика, басқару және құқық" факультеті
"Мемлекеттік басқару және халықаралық қатынастар"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан, Б.Саттарханов 29, №1 ғимарат, №520 бөлме

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+7 777 601 25 79

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

zhanar.alibekova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1.Государственное регулирование аграрной экономики в условиях кризиса. Х.А. Ясауи атындағы ХҚТУ хабаршысы. Ғылыми журнал №3 (66) 2009.

КӨРУ

2.Экономикалық дағдарыс жағдайында агроөнеркәсіп кешенін мемлекеттік реттеудің негізгі формалары. Ізденіс. Ғылыми журнал № 1, 2010.

КӨРУ

3.Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекет тарапынан реттеу мәселелері. «Өзбекәлі Жәнібек оқулары - 2010» Республикалық Ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Түркістан: 3 Наурыз 2010. -501б.

КӨРУ

4.Қазақстанның аймақтық әлеуметтік-экономикалық дамуының басымдықтары мен оны жетілдіру жолдары. «Қазақстан экономикасының индустриалды–инновациялық даму механизмін жетілдірудің өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. Түркістан: 29-30 сәуір, 2010ж.

КӨРУ

5.Ауыл шаруашылық саласында инновациялық қызметті жетілдіру мәселелері. «Өзбекәлі Жәнібек оқулары - 2011» республикалық Ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.

КӨРУ

6.Қазақстанда әлеуметтік қолдау жүйесін қалыптастыру ерекшеліктері. «Өзбекәлі Жәнібек оқулары - 2011» республикалық Ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Түркістан: 2-3 Наурыз 2011.

КӨРУ

7.Формирование эффективной системы государственного регулирования в сельском хозяйстве. В мире научных открытий. №10(22)/2011. Красноярск: Научно-инновационный центр. Импакт-фактор РИНЦ 2010=0,027.

КӨРУ

8.Зарубежный опыт государственного регулирования сельскохозяйственного производства. В мире научных открытий. №10(22)/2011. Красноярск: Научно-инновационный центр. Импакт-фактор РИНЦ 2010=0,027.

КӨРУ

9.Факторы устойчивого социально-экономического развития регионов Республики Казахстан. Центр экономических исследований. Народное хозяйство. Вопросы инновационного развития. Всероссийский научно-практический журнал. Издательство МИИ Наука Москва. 5. 2011г. Акт о внедрении результатов диссертационного исследования и их апробации. Международн. исследовательскиий институт. Научно-внедренческий центр.

КӨРУ

10.Государственное регулирование в системе обеспечения продовольственной безопасности. Приоритеты индустриально-инновационного развития экономики и современной системы подготовки кадров. Материалы международной научно-практической конференции. Туркестан, 2011.

КӨРУ

11.Оңтүстік Қазақстан облысының әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктері. Жас ғалым. Студенттер мен магистранттардың ХХғылыми-теориялық конференциясының материалдары. Түркістан 2012.

КӨРУ

12.Социальные аспекты технологического развития сельскохозяйственного производства. Современная российская наука глазами молодых исследователей.

КӨРУ

13.Эффективность научно-инновационного обеспечения агропромышленного комплекса. Современная российская наука глазами молодых исследователей.

КӨРУ

14.Государственное регулирование агропромышленного комплекса Республики Казахстан. «Дүниежүзілік тарихтың өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Түркістан қ.

КӨРУ

15.Факторы устойчивого экономического развития регионов РК. «Дүниежүзілік тарихтың өзекті мәселелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Түркістан қ.

КӨРУ

16.Зарубежный опыт государственного регулирования агропродовольственных рынков. Қазақстанның ғылыми әлемі. №1.

КӨРУ

17.Оңтүстік Қазақстан облысының қазіргі әлеуметтік-экономикалық даму жағдайын бағалау. «Қазақстан-2050»: индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асырудың өңірлік мүмкіндіктері. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Түркістан қ.

КӨРУ

18.Қазақстан Республикасында зейнетақы жүйесін жаңғыртудың мақсаты мен ерекшеліктері. Жас ғалым. Студенттер мен магистранттардың ХХІ ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. Түркістан қ. 2014ж..

КӨРУ

19.Қазақстан Республикасының зейнетақы жүйесін жетілдіру жолдары. «Студент көктемі-2014» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Көкшетау қ.

КӨРУ

20.Ауыл шаруашылығы саласының негізгі бағыттары дамыған елдердің тәжірибелері. Университеттің 25 жылдығына және п.ғ.д., профессор Ә. Ә. Усмановтың 70 жылдық мерейтойына арналған «Бәсекеге қабілетті маманның ұлттық және әлемдік кәсіби келбетін қалыптастыру» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Түркістан, 2016.

КӨРУ

21.Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын мемлекеттік реттеудің теориялық негізі. Университеттің 25 жылдығына және п.ғ.д., профессор Ә. Ә. Усмановтың 70 жылдық мерейтойына арналған «Бәсекеге қабілетті маманның ұлттық және әлемдік кәсіби келбетін қалыптастыру» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Түркістан, 2016.

КӨРУ

22.Приоритетные направления экономического развития регионов. «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты IV дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары. Түркістан, 2016.

КӨРУ

23. Indoor microclimate comfort level control in residential buildings (Article). Far East Journal of Electronics and Communications. Volume 17, Issue 6, December 2017, Pages 1345-1352. h-индекс: 1.

КӨРУ

24.Determining quality requirements at the universities to improve the quality of education. Mustafa N., Kelesbayev D., Alibekova Zh. КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени АЛЬ-ФАРАБИ ВЕСТНИК КазНУ Серия экономическая. №2 (124) Алматы «Қазақ университеті» 2018.

КӨРУ

25.Сапа жəне оның білім беру қызметіндегі маңызы. Жанар АЛИБЕКОВА, Динмухамед КЕЛЕСБАЕВ. TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ YAYINLARI ©Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi, 2018.

КӨРУ

26.Білім алушылардың ризашылығына әсер ететін сапалық қажеттіліктерді кано моделімен анықтау. Келесбаев Д.Н., Алибекова Ж.Д. Х Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Ғылыми мақалалар жинағы. Назарбаев Университеті, Астана қ. 25-26 қазан 2018 ж.

КӨРУ

27.Білім алушылардың ризашылығына әсер ететін сапалық қажеттіліктерді кано моделімен анықтау. Д.Н.Келесбаев, Ж.Д.Алибекова. Алматы 4(71) 2018. Журнал «Статистика, учет и аудит» включен в Перечень научных изданий, рекомендуемых Комитетом для публикации основных результатов научной деятельности по разделу «Экономика». Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещается в научной электронной библиотеке (WWW.ELIBRARY.RU) (Лицензионный договор с ООО «НЭБ» № 133-03/2016 г.Москва 11 марта 2016 г.).

КӨРУ

28.Сапа және оның білім беру қызметіндегі маңызы. Д.Н.Келесбаев, Ж.Д.Алибекова. Proceedings Book of 3rd International Congress on Turkish Geography Socail Sciences Research, p.123-132, Almaty / Kazakhstan, 03-05September 2018 III. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, pp.123-132, Almatı / Kazakistan, 03-05Eylül 2018

КӨРУ

29.Quality and Its Significance in Educational Services. Kelesbayev D., Alibekova Zh. Proceedings Bookof 2nd International Turkish World Congress Educational and Socail Sciences, 5 Vol. pp.962-973. Antalya /Turkey, 7-8December 2018

КӨРУ

30.ЖОО-ларда білім беру қызметтерінің сапасын жетілдіру жолдары. Келесбаев Д.Н., Алибекова Ж. «Global Science and Innovations 2019: Central Asia» атты IV Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы, 113-116 б.б., Нұр-Сұлтан / Қазақстан, 21 қаңтар 2019

КӨРУ

31.Kano Modelinin Kalite Fonksiyon Yayılımı İle BütünleştirilmesineYönelik Bir Uygulama. D.Kelesbayev. Proceedings Book of 23ndInternational Turkish Cooperative Congress, ITCC 2019, September 26-28, Kiev-Ukraine, 214-224 p.p.

КӨРУ

32.Сапаны басқару ғылымының пайда болу тарихы. Д.Келесбаев «Білім беруді трансформациялау: мазмұны, технологиясы, сапасы» атты Республикалық ғылыми-әдістемелік конференция жинағы, 92-98 б.б., Теміртау / Қазақстан, 29 қараша 2019.

КӨРУ

33.AN APPLICATION FOR THE INTEGRATION OF KANO MODEL WITH QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT. Quality and Its Significance in Educational Services.

КӨРУ

34.Establishing a Quality Planning Scheme with Kano Model and a Case Study. // Quality - Access to SuccessVolume 21, Issue 176, June 2020, Pages 56-64. Scopus, CiteScore. Процентиль-40.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

- 2010-2016 жылдары Халықаралық қазақ-түрік университеті, «Менеджмент и туризм» кафедрасында оқытушы


- 2016-2017 жылдары Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Халықаралық ғылыми жобалар орталығының директоры


- 2017-2020 жылдары Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, «Менеджмент» мамандығы бойынша докторантура


- 2020 – 2021 жж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, «Мемлекеттік басқару және аймақтық даму» бағдарламасының аға оқытушысы;


- 2021-2022 жж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, «Мемлекеттік басқару және халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

- МКТУ им. Х.А.Ясави, факультет повышения квалификации. Специальность: Менеджмент. №613, 16.05.2011г.


- КРУ, по программе «Дистанционные образовательные технологии» №689, 25.06.2011г.


- За участие в обучающем семинаре «Подготовка отчета по самооценке вуза в рамках специализированной аккредитации». Независимое Казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании. №0745. 29.01.2015г.


- МКТУ им. Х.А.Ясави, Институт непрерывного образования. По тематике «Методы и формы интерактивного обучения в ВУЗ-ах».


- РФ, ФГБОУВО «СГТУ им. Гагарина Ю.А.». «Управление общеразвивающей программой Детской компьютерной школы» по профилю направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Удостоверение о повышении квалификации. 09.04.2018 г.


- «ОТАН-КЕНТАУ» оқу-өндірістік орталығы, «Бизнес және басқару» бейіні бойынша. №0128063, 22.08.2020ж.


- «ASTANA JOBALARY» халықаралық және республикалық жобаларды ұйымдастыру орталығы, 2021 жылғы 26 тамыз бен 13 қыркүйек аралығында 72 сағат көлемінде «Іскерлік этика және мемлекеттік қызметтегі этика» пәні бойынша халықаралық талаптарға сәйкес біліктілігін арттыру курсы, Нұр-Сұлтан қ., 13.09.2021 ж., № 009523;


- «ASTANA JOBALARY» халықаралық және республикалық жобаларды ұйымдастыру орталығы, 2021 жылғы 26 тамыз бен 13 қыркүйек аралығында 72 сағат көлемінде «Халықаралық қоғамдық және жеке құқық» пәні бойынша халықаралық талаптарға сәйкес біліктілігін арттыру курсы, Нұр-Сұлтан қ., 13.09.2021 ж., № 009524;


- «ASTANA JOBALARY» халықаралық және республикалық жобаларды ұйымдастыру орталығы, 2021 жылғы 13 қыркүйек пен 1 қазан аралығында 72 сағат көлемінде «Жасыл экономика саясаты» пәні бойынша халықаралық талаптарға сәйкес біліктілігін арттыру курсы, Нұр-Сұлтан қ., 01.10.2021 ж., № 010166;


- «ASTANA JOBALARY» халықаралық және республикалық жобаларды ұйымдастыру орталығы, 2021 жылғы 13-30 желтоқсан аралығында 72 сағат көлемінде ««Мемлекет, үкіметтік емес ұйымдар және бизнес» пәні бойынша халықаралық талаптарға сәйкес біліктілігін арттыру курсы, Нұр-Сұлтан қ., 30.12.2021 ж., № 012364;


- «ASTANA JOBALARY» халықаралық және республикалық жобаларды ұйымдастыру орталығы, 2022 жылғы 11-29 қаңтар аралығында 72 сағат көлемінде ««Мемлекеттік қаржы және бюджет» пәні бойынша халықаралық талаптарға сәйкес біліктілігін арттыру курсы, Нұр-Сұлтан қ., 29.01.2022 ж., № 001628.