ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Нұрділлаева Раушан Нұрділлақызы

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жаратылыстану" факультеті
"Экология және химия"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Профессор

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Б.Саттарханов даңғылы, 29, 3-оқу ғимараты, №207-кабинет

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

63636(1280)

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

raushan.nurdillayeva@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. Nurdillayeva R.N., Oshido A.B., Bamford T.A. and et al. Inkjet printing and electrical characterisation of DNA - templated cadmium sulphide nanowires. (Impact Factor 3.4, Q2, CiteScore Percentile – 83). Nanotechnology, Volume 29, Issue 13, Article Number 135704 (14 pp), 2018, © IOP Publishing Ltd. Printed in the UK. https://doi.org/10.1088/1361-6528/aaa92f;

КӨРУ

2. Nurdillayeva R.N., Horrocks B.R., Pike A.R. Electronic and Electrochemical characterization of DNA - templated CdS nanowires. (CiteScore Percentile - 39). Materials Today: Proceedings, Volume 5, Issue 11, Part 1, 2018, P. 22817-22826. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.07.097

КӨРУ

3. Nurdillayeva R.N., Bayeshov A.B., Tashkenbayeva N.Zh. Dissolution of stainless steel polarized by alternating current in hydrochloric acid solution. News of the National Academy of Sciences of the RK, Series of Geology and Technical Sciences, Volume 3, No 429 (2018), P. 156-161.

КӨРУ

4. Bayeshov A.B., Nurdillayeva R.N. and et al. Dissolution of stainless steel under alternating current polarization. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары. Химия және технология сериясы. – 2018. – №1(427). - 46-52 бб.

КӨРУ

5. Nurdillayeva R.N., Bayeshov A.B., Serik G.S. The elaboration of copper bromide synthesis by electrochemical method. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Хабаршысы. – 2018. – №1(371). – 73-80 бб.

КӨРУ

6. Nurdillayeva R.N., Bayeshov A.B., Serik G.S. Production of copper bromide at polarization by an alternating current. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары. Химия және технология сериясы. – 2018. – №2(428). - 36-43 бб.

КӨРУ

7. Bayeshov A.B., Nurdillayeva R.N., Khabibullayeva Sh.H. Effect of the bromide ions on the titanium electrode dissolution polarized by alternating current in aqueous solutions. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары. Химия және технология сериясы. – 2019. – №2(434). - 66-72 бб. https://doi.org/10.32014/2019.2518-1491.21

КӨРУ

8. Nurdillayeva R.N., Bayeshov A.B., Sunatullayeva L.A., Zhylysbayeva G.N. Dissolution behavior of brass polarized by alternating current in sodium phosphate aqueous solution. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары. Химия және технология сериясы. – 2019. – №3(435). - 66-72 бб. https://doi.org/10.32014/2019.2518-1491.33

КӨРУ

9. Bayeshov A.B., Nurdillayeva R.N., Khabibullayeva Sh.H. Study of on the electrochemical behavior of titanium in acidic bromide solution by recording the potentiodynamic polarization curves. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары. Химия және технология сериясы. – 2019. – №5(437). - 46-53 бб. https://doi.org/10.32014/2019.2518-1491.52

КӨРУ

10. Nurdillayeva R.N., Bayeshov A.B., Khabibullayeva Sh.H. Anodic dissolution of titanium in sulfuric acid bromide solutions. ҚР Ұлттық ғылым академиясының Хабарлары. Химия және технология сериясы. – 2020. – №1(439). - 47-54 бб. https://doi.org/10.32014/2020.2518-1491.6

КӨРУ

11. Nurdillayeva R.N., Baisalova A.Zh., Zhuman G.O. Features of teaching Chemistry in English: continuity of traditional and new technologies. Қарағанды университетінің хабаршысы. Химия сериясы. – 2020. - № 2(98). – 113-121 бб. DOI 10.31489/2020Ch2/113-121.

КӨРУ

12. Nurdillayeva, R.N. Application of the CLIL method in the lessons of Inorganic Chemistry / R.N.Nurdillayeva, G.O.Zhuman //Bulletin of the Karaganda university. Chemistry series (Қарағанды университетінің хабаршысы. Химия сериясы). – 2021. - №2(102). – P.96-104. - Вibliography: p.102-104. https://doi.org/10.31489/2021Ch2/96-104

КӨРУ

13. Nurdillayeva, R.N. Electrochemical dissolution of titanium electrodes polarized by alternating current in a hydrobromic acid aqueous solution / A.Bayeshov, A.Zh Abdikerim., G.N.Zhylysbayeva // Chemical Journal of Kazakhstan. – 2022. - № 1(77). – P. 25-36. – DOI:https://doi.org/10.51580.2022-1.2710-1185.54/ Химический журнал Казахстана, № 1(77), 2022, С. 25-36.

КӨРУ

14. Nurdillayeva, R.N. Removal of copper (II) ions from spent solutions by granular graphite electrodes / Askarov A.K., Zhylysbayeva A.N., Bayeshov A. // Chemical Journal of Kazakhstan. – 2022. - № 2(78). – P. 5-15. –DOI: https://doi.org/10.51580/2022-2/2710-1185.61/ Химический журнал Казахстана, № 2(78), 2022, С. 5-15.

КӨРУ

15. Nurdillayeva, R.N. Electrochemical method of lead (II) ions removal from wastewater using granular graphite electrodes / R.N.Nurdillayeva, Zhylysbayeva A.N., Askarov A.K., Bayeshov A. //Bulletin of the University of Karaganda, Series Chemistry. (Қарағанды университетінің хабаршысы. Химия сериясы). – 2022, № 2(106) – P. 61-68. - DOI:https://doi.org/10.31489/2022Ch2/2-22-17 Clarivate Analytics: ESCI Квартиль Q4)

КӨРУ

16. Нурдиллаева, Р.Н. Особенности применения технологии CLIL на занятиях физической химии в подготовке будущих учителей химии / Р.Н.Нурдиллаева, А.Н.Мейрбек // Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки», - 2022. - №2 (74). – С. 186-196. https://doi.org/10.51889/2022-2.1728-5496.21

КӨРУ

17. Баешов А. Получение порошков меди при поляризации электродной пары медь–титан переменным током / А.Баешов, А.К.Баешова, А.Н.Жылысбаева, А.С.Кадирбаева, Р.Н.Нурдиллаева // Журнал прикладной химии, 2022, T. 95, №5, стр. 622-626. DOI:10.31857/S0044461822050085, EDN: DJASJJ

КӨРУ

1. Жылысбаева, Г.Н. Элементтер химиясы. Оқу құралы / Г.Н.Жылысбаева, Р.Н.Нұрділлаева, А.Н.Жылысбаева -Шымкент, 2017.-250б. -Библиогр.: Б.247-248. ISBN 978-601-243-350-0

КӨРУ

2. Жылысбаева, Г.Н. Қоршаған ортаны қорғау. Оқулық. ҚР БҒМ РОӘК-нің М.Әуезов ат. ОҚМУ-нің жанындағы химия-технологиялық, кәсіптік, білім, қызмет көрсету мамандықтары бойынша оқу-әдістемелік секциясы мақұлдаған (25.10.17ж. №3 хаттама). / Г.Н.Жылысбаева, Р.Н.Нұрділлаева, А.Н.Жылысбаева -Шымкент: «Әлем». – 2017. – 202 б. ISBN 978-601-243-881-9

КӨРУ

3. Жылысбаева, Г.Н. Химия есептері Оқу құралы / Г.Н.Жылысбаева, Р.Н.Нұрділлаева, А.Н.Жылысбаева -Шымкент, 2020.-208б. -Библиогр.: Б.205-206 ISBN 978-601-339-083-3.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1. 2013 жылдың ЖОО Үздік оқытушысы атағының иегері


2. 2016 жылы ҚР БҒМ Құрмет грамотасымен марапатталған


3. 2017 жылғы ҚР Президентінің «Болашақ» стипендиясының иегері.


4. ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің 2021 жылғы №442 бұйрығымен Химия мамандығы бойынша профессор ғылыми атағы берілген.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. Оқытушы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Кентау институты, «Жалпы химия және химиялық экология» кафедрасы, 06/03/2004 – 01/11/2006.


2. Аға оқытушы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Кентау институты, «Жалпы химия және химиялық экология» кафедрасы, 01/11/2006– 01.09.2007.


3. Аға оқытушы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Экология және химия» кафедрасы, 02/09/2007– 28.12.2007.


4. Доцент міндетін атқарушы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Экология және химия» кафедрасы, 28/12/2007– 02.09.2008.


5. «Экология және химия» кафедрасының меңгерушісі, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, 02/09/2008 – қазіргі уақытқа дейін.


6. ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2011 жылғы 4 мамырдағы шешімімен (№4 Хаттама) Химия мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілген.


7. ҚР БҒМ Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің 2021 жылғы 21 мамырдағы №442 бұйрығымен Химия мамандығы бойынша профессор ғылыми атағы берілген.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. «Химия» мамандығы бойынша (Наноматериалдарды синтездеу және сипаттаудағы электрохимиялық әдістер курсы), ҚР Президентінің Болашақ Халықаралық бағдарламасы бойынша тағылымдама. Ньюкасл қаласы, Ұлыбритания. Ньюкасл университеті, Химиялық ғылымдар мектебі, Химиялық наноғылымдар лабораториясы, 01.02.2017-31.07.2017ж.ж. (1007сағ.) Сертификат №1704, Анықтама №15-1/32


2. Повышение квалификации ППС вузов с учетом опыта базовых вузов Государственной программы индустриально-инновационного развития РК и развития навыков предпринимательства, в том числе онлайн режиме по специальности «Химия». Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы қ., 31.08.2018ж. (260сағ.) Сертификат 00000052


3. Жалпы және бейорганикалық химияны оқытудың әдістемесі мен заманауи технологиялары. «Ғалымнұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. Түркістан қ., 26.10.20-04.11.20ж. (72 сағ.) Сертификат №003


4. Бейорганикалық химия (ағылшын тілінде). Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің үздіксіз білім беру институты. Алматы қаласы, 09.11.2020-21.11.2020жж. (72 сағ.) Куәлік №8994


5. Элементтер химиясы. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің үздіксіз білім беру институты, Алматы қ., 30.11-18.12.2020ж. (72 сағ.) Куәлік №9050


6. Intensive English Language course. CERF Level B2 (Upper Intermediate). Center of Education, Animation and Innovation Technologies – Turan, Almaty, Kazakhstan. Алматы қаласы, 25.07.2020-25.08.2020жж. (72 hours) Certificate of Completion


7. Физикалық және коллоидтық химияны оқытудың заманауи методологиялық негіздері. «Ғалымнұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы, Түркістан қ., 26.10.20-04.11.20ж. (72 сағ.) Сертификат №060


8. IELTS preparation course (IELTS ағылшын тіліне дайындық курсы). «KazTEA», ҚР ағылшын тілі мұғалімдерінің бірлестігі түріндегі заңды тұлғалар бірлестігі; British Council. Шымкент қ., 01.05.2021-31.07.2021жж. Алматы қ., 21.08.2021ж. (72 сағ.) Сертификат IELTS 6.0


9. Білім беру менеджменті. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің үздіксіз білім беру институты, Алматы қ., 09.11.2020-21.11.2020жж. (72 сағ.) Куәлік №8985


10. Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау тақырыбы бойынша. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Үздіксіз білім беру институты. Түркістан қ., 13.04.2020-18.04.2020ж.ж. (72 сағ.) Сертификат №06098


11. Инклюзивті білім беру. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Үздіксіз білім беру институты. Түркістан қ., 28.09.2020-09.10.2020жж. (72 сағ.) Сертификат №00571


12. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу және жаңарту. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Үздіксіз білім беру институты, Түркістан қаласы, 02.12.2021-15.12.2021жж. (72 сағ.) Сертификат №0280


13. Higher Education Teaching Certificate/ Сертификат преподавания в высшем образовании/ Жоғары білім беруде оқыту сертификаты. The Harvard Derek Bok Centre for teaching and learning, GetSmarter. June - August 2022, Certificate No 0305174 (144 hours).