ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Малдыбек Ақмарал Жұмағұлқызы

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар" факультеті
"Қоғамдық ғылымдар"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Профессор м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+77054915042

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

akmaral.maldybek@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

« Shaman music as state of mind of the nomad of the Kazakh », // // Procedia - Social and Behavioral Sciences 217 ( 2016 )

КӨРУ

Spiritual understanding of human rights in muslim culture ("Ruh"-"Spirit") // Procedia - Social and Behavioral Sciences 217 ( 2016 )

КӨРУ

Әбу Насыр әл- Фарабидің ізгілікті ілімі//Әл-Фараби, №3 (75). 2021

КӨРУ

Абай рухани мұрасының мәңгілігі//Хабаршы. Философия, мəдениеттану, саясаттану сериясы. №3 (73). 2020 (https://doi.org/10.26577/jpcp.2020.v73.i3.03)

КӨРУ

Абай дүниетанымының діни сипаты//Адам әлемі, №3 (81), 2019

КӨРУ

Aбaй «Қaрa сөздeрiндeгi» aдaмшылық құндылығын aшaтын ұғымдaр//Хабаршы. Философия, мəдениеттану, саясаттану сериясы. №1 (67). 2019

КӨРУ

1. The axiological foundations of freedom phenomen: a socio-philosophical reality// XLinguae, Volume15 Issue1, January 2022 http://xlinguae.eu/2022_15_1_8.html

КӨРУ

2. Kazak türklerinin milli kimliğinin oluşmasinda Ahmet Yesevi türbesi’nin rolü// Türk kültürü ve Haci Bektaş Velî araştirma dergisi / Mart 2022/101 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tkhcbva/issue/69523/1107490

КӨРУ

Қазіргі қазақ аудиториясындағы домбыра дискурсы // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы. Философия, мəдениеттану, саясаттану сериясы.№2 (80). 2022 https://bulletin-philospolit.kaznu.kz/index.php/1-pol/article/view/1354/1199

КӨРУ

Прагматизм-сананың жаңғыруы//Әл-Фараби. №4(802), 2022

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

. Ғылым кандидаты (08.04.2008 ж.);


Доцент ғылыми атағы (2009);


ҚР БҒМ Ұлттық Тестілеу орталығы Алғыс хаты (2012);


ҚР БҒМ Алғыс хаты (2017)


Университет Ректорының Алғыс хаты (2015)


Университет Ректорының Алғыс хаты (2019)


Университет Ректорының Құрмет Грамотасы (2020)Ғылым және Жоғары білім министрінің Құрмет Грамотасы (2022)


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2000 жылдан бері Қ.А. Ясауи атындағы қазақ-түрік университетінде оқытушылық қызмет атқаруда


4. 2016-2017жж. Қоғамдық ғылымдар кафедрасының меңгерушісі


5. 2017-2018жж. Қоғамдық ғылымдар және журналистика кафедрасының меңгерушісі


6. 2018 жылдан бері Қ.А. Ясауи атындағы Қазақ-Түрік университетінің Қоғамдық ғылымдар кафедрасының меңгерушісі


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау. Үздіксіз білім беру институты. Ахмет Ясауи университеті. Түркістан. 2020.


Интеграция преподавателя высшей школы в информационном пространстве. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру институты (2019)


Менеджмент в сфере образования. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру институты (2019)


Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания. Ұлттық ұстаз онлайн академиясы (2020)


Мәдениеттану пәнін оқытуда инновациялық технологияларды қолдану. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру институты (2020)


«Профессиональная компетентность педагога». Научно-методологический центр «Даремет» МОН Кыргызской Республики (2017)