ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Ельжанов Дархан Нуржанович

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Спорт және өнер" факультеті
"Орындаушылық өнер"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Б.Саттарханов даңғылы, №29

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87016585272

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

darxan.eljanov@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Гранттық қаржыландырудың ғылыми қызметкері «"Туған ел" мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында «Қазақстан композиторларының шығармаларын көркемдік-орындаушылық интерпретациялаудың этномәдени аспектілері”» атты 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік өтінімге гранттық қаржыландырудың AP05132384 Ғылыми жобаның - ғылыми қызметкері. 01.01.2018 – 31.12.2020 Impakt Factor, Scopus Scopus - (2 квартиль) «Ethno-cultural aspects of artistic and musical education and its axiological foundations», Opción, Año 36, Especial No.26 (2020): 57-75. ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385 www.luz.edu.ve. www.serbi.luz.edu.ve produccioncientifica.luz.edu.ve. ҚРБжҒМ Білім және ғылым саласын бақылау комитеті ұсынған баспадағы жарияланымдар 1. Мектептегі сыныптан тыс музыкалық жұмыстардың еракшеліктері, «Хабаршы» №2 (60) 2007, Түркістан қ. ISSN 75637. 252-253 бет 2. Қазақстан мектептерінде сыныптан тыс жұмыстарын ұйымдастырудаң теориясымен практикасы, «Хабаршы» №1 (63) 2008, Түркістан қ. ISSN 75637. 211-214 бет 3. Хорды дирижерлеу пәнінің теориялық негіздері мен үйретудің қыры мен сыры, «Қазақстанның ғылыми әлеміі» №3/37 - 2011, Астана қ. ISSN 1815-9486, С.136-139 бет 4. Аctivation of the cognitive activities of the future music teacher by means of the kazakh traditional music, Вестник АПНК, 2019, -№6- ( ККСОН- научная статья), с.108-114. 5. Музыкалық-эпикалық дәстүрдің даму кезеңдері, «Туркология» журналы № 2, 2017 ж. ISSN 1727-060Х, с.108-114. 6. Музыка арқылы оқушыларға тәрбие берудің тиімді жолдары, «Қазақстан жоғары мектебі» 2 (1) 2019ж. ISSN 1560-1749, с.129-134. 7. «Оқушыларды музыкамен тәрбиелеу және білімін дамыту», ҚР Білім және Ғылым министірлігінің ғылыми журналы «Ұлт Тағлымы» ҚР, Алматы қаласы №2, 2009 ж. 8. Жоғары оқу орындарда болашақ музыка оқытушыларының педагогикалық қызметтік іс-әрекетін қалыптастыру, «Білім әлемінде» ЖАК журналы, Алматы қаласы № 1, 2013 ж. 9. ҚР халық әртісі, профессор Қ.Қ.Бекбосынның дәстүрлі әндерді орындаудағы стильдік ерекшелігі, Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №12, 2021ж. ISSN 2073-333Х Жақын шетелдегі конференциялар. РИНЦ 1. «Формирование и развитие личности педагога-музыканта в профессиональной деятельности». Материалы Всероссийской научно-методической конференции. Оренбург, Россия, РИНЦ, ISBN 978-5-7410-2221-4. 1-3.02.2017 Монографиялар, монографиялық эссе 1. «Этнокультурные аспекты художественно-исполнительской интерпретации произведений композиторов Казахстана в контексте реализации Государственной программы «Туған ел»» Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Ғылыми комитеті мәжілісінің №7 хаттамасы, 06.05.2020. – Шымкент: «Әлем» баспаханасы, 2020. ISBN 978-9965-840-95-1 Оқу құралдар, оқу-әдістемелік құралдар 1. Баян, Аккордеон аспабына өңделген 1-6 сынып әндер жинағы оқу-әдістемелік құрал, ХҚТУ-дің Жаратылыстану және медицина институтының оқу-әдістемелік мәжілісінің шешімімен баспаға ұсынылды №3 хаттама 23 қараша 2007 ж ISBN 978-5-7410-2221-4. 1-3.02.2017. 2. Музыкалық білім беру әдістемесі оқу құралы, ЖМИ оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінің шешімімен баспаға ұсынылды № 7 хаттама 27 наурыз 2008ж. ISBN 978-5-7410-2221-4. 1-3.02.2017. 3. «Сырнай мен аккордеонда ойнауды үйретудің әдістемесі». (Оқу-әдістемелік құрал), ҚР БжҒМ жоғары және жоғары орнынан кейінгі білім берудің РОӘК ОӘБ-нің грифімен баспаға шығаруға ұсынылды (№4 Хаттама, 09.04.2010 ж.). ISBN 978-601-243-173-5. Түркістан: «Тұран» баспаханасы, 2017. – 122 б. 4. «Балауса» әндер жинағы,минусовкасымен Оқу-әдістемелік құралы, Қожa Aхмeт Яcayи aтындaғы Хaлықapaлық қaзaқ-түpiк yнивepcитeтiнiң оқy-әдicтeмeлiк кeңec мәжiлiciндe қapaлып бacпaғa ұcынылды (№ 9 Хaттaмa 25 мaмыp, 2015 ж.) Оқy-әдicтeмeлiк құpaлы. – Түpкicтaн: «Тұpaн» баспаханасы, 2017. ISBN 978-601-243-172-8 5. «Музыка репертуарымен жұмыс»,Оқу әдістемелік құралы, Қожa Aхмeт Яcayи aтындaғы Хaлықapaлық қaзaқ-түpiк yнивepcитeтiнiң оқy-әдicтeмeлiк кeңec мәжiлiciндe қapaлып бacпaғa ұcынылды (№ 9 Хaттaмa 19 сәуір 2018ж.) Түркістан. Тұран баспаханасы 2019 ж. ISBN 978-601-243-172-8 6. Эстрадалық музыканы оқытудың өзекті мәселелері Оқу құралы. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің Сенат мәжілісінің қаулысымен баспаға ұсынылды (№5 Хаттама 14.05. 2018 ж.) -Түркістан: «Тұран» баспаханасы 2015ж. 192 бет. ISBN 9965-802-13-0 7. 1-4 сыныптарға арналған әндер жинағы Оқу әдістемелік құралы, Қожa Aхмeт Яcayи aтындaғы Хaлықapaлық қaзaқ-түpiк yнивepcитeтiнiң оқy-әдicтeмeлiк кeңec мәжiлiciндe қapaлып бacпaғa ұcынылды (№ 9 Хaттaмa 08 мамыр 2019 ж.) Түркістан. Тұран баспаханасы 2019 ж. 8. Краткий курс лекций по дисциплине «Музыкальная антропология», Учебное пособие. - Шымкент: Типография «Алем», 2019. –ISBN 9789965-840-73-9; 9. «Хрестоматия по казахской хоровой музыке» І том., Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, ОӘК №10 хаттамасы, 28.06.2019. – Шымкент: «Әлем» баспаханасы, 2019. ISBN 978-9965-811-20-3 10. «Хрестоматия по казахской хоровой музыке» ІІ том., Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, ОӘК №10 хаттамасы, 28.06.2019. – Шымкент: «Әлем» баспаханасы, 2019. ISBN 978-9965-840-75-3 11. «Хрестоматия по казахской хоровой музыке» ІІІ том., Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, ОӘК №10 хаттамасы, 26.06.2019. – Шымкент: «Әлем» баспаханасы, 2019. ISBN 978-9965-840-71-5 12. «Хрестоматия по казахской хоровой музыке» ІV том., Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, ОӘК №11 хаттамасы, 29.06.2020. – Шымкент: «Әлем» баспаханасы, 2020. ISBN 978-9965-840-92-0 13. «Возможности художественного творчества в формировании этнотолерантности народов Казахстана в евразийском музыкальном пространстве», посвященной реализации государственной программы «Рухани жанғыру», Сборник: совместно с Южно-казахстанским государственным педагогическим университетом (Шымкент) и Туркестанской областной Ассамблеей проведен Международный Арт-симпозиум: 17-18.10.2019. // Составители: Шымкент: Типография «Әлем», 2019г.,- ISBN 9789965-811-19-7 14. Профессиональная подготовка педагогов творческих специальностей: поиск, тенденции и перспективы» посвященной реализации государственной программы «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ», Сборник конференции: (26-27.02.2019г.) // Составители: Шымкент: Типография «Әлем», 2019г.,– ISBN 9789965-677-75-5 Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, симпозиум жариялынымдар Ұлттық музыка арқылы жастардың эстетикалық талғамдарын қалыптастыру жолдары, «Жас ғалымдардың заманауи зерттеулері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 3 ақпан Шымкент 2010 ж. ISBN 978-601-255-030-6 «Болашақ музыка мұғалімдерінің педагогикалық қызметтік-іс әрекеттерін оқыту технологиясын қалыптастыру сипаты», Едіге Алтын Орда Мемлекеті тұсындағы Бидер институтының маңыздылығы атты ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына және А.Ясауи университетінің 20 жылдық мерекесіне орай өткен халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Түркістан Қараша 2011ж. ISBN 978-601-276-443-7 Музыка арқылы оқушылардың эстетикалық талғамын аттыру, «Жас ғалымдардың инновациялық идеяларының дамуына қосқан үлесі» атты халықаралық ғылыми-тәжерибелік конференциясының материалдары 2013 ж., ISBN 978-601-276-443-7 Музыка мұғалімінің музыка сабағын ұйымдастырудағы әдістемелік шеберлігі, «Қазақстан-2050»: индустриалды-инновациялық даму статегиясын жүзеге асырудың өңірлік мүмкіндіктері» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалы, Түркісан, 2013 ж. ISBN 978-9965-03-268-4 Музыка сабағындағы ән айту дағдылары, «Қазақстан-2050»: индустриалды-инновациялық даму статегиясын жүзеге асырудың өңірлік мүмкіндіктері» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалы, Түркісан, 2013 ж. ISBN 978-9965-03-268-4 Бастауыш сынып оқушыларымен педагогикалық ұйымның оқыту алғы шарттарының қарым-қатынасы, «Бектаев оқулары-1: Ақпараттындыру – қоғам дамуының болашағы» атты халықаралық ғылыми тәжерибелік конференция материалы Шымкент-2014 ж. ISBN 978-9965-20-143-1 Жаңа педагогикалық технологиялар арқылы болашақ музыка оқытушысының кәсіби шеберлігін қалыптастыру аспектілері, «Бектаев оқулары-1: Ақпараттындыру-қоғам дамуының болашағы» атты халықаралық ғылыми тәжерибелік конференция материалы Шымкент-2014 ж. ISBN 978-9965-20-143-1 Педагогикалық үдерісте болашақ музыка оқытушысының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру өзегі, «Бектаев оқулары-1: Ақпараттындыру-қоғам дамуының болашағы» атты халықаралық ғылыми тәжерибелік конференция материалы Шымкент-2014ж. ISBN 978-9965-20-143-1 Оқушылардың шығармашылық дарындылығын дамыту мақсатында музыка мұғалімінің іс-әрекеттері, «Шығармашылық мамандық педагогтарының кәсіби даярлық: ізденістер, үрдістер және болашақта күтілетін нәтежиелер» атты халықаралық ғылыми-тәжерибелік конференциясының материалы Түркістан, 2018 ж.,ISBN 978-9965-67775-5 Музыка шығармашылығындағы психологиялық процестерінің жүйесі, Қазақ хандығы құрылуының 550 жылдығына арналған «Өзбекәлі Жәнібек оқулары 2015» атты VI республикалық ғылыми-тәжерибелік конференция материалдары І том Түркістан 4 наурыз 2015 ж.,ISBN 978-601-243-641-9 Музыка мұғалімінің музыка сабағын ұйымдастырудағы әдістемелік шеберлігі, «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты ІІІ-дәстүрлі Халықаралық ғылыми- тәжерибелік интернет – конференциясы материалдары Түркістан-Мәскеу 2015 ж., ISBN 9965-439-11-7 Жас ерекшеліктеріне байланысты орта сынып оқушыларының музыкалық дамуы, «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты ІІІ-дәстүрлі Халықаралық ғылыми- тәжерибелік интернет – конференциясы материалдары Түркістан-Мәскеу 2015 ж., ISBN 9965-439-11-7 Музыкалық білім беру тәрбиесіндегі халық әндерінің орны, Профессор Т.А.Турмамбековтың 60-жылдығына арналған «Заманауи ғылым және білімнің өзекті мәселелері мен инновация тенденциялары» атты халықаралық ғылыми-тәжерибелік конференциясының материалдары, Түркістан 2017ж., ISBN 798-698-153-204-2 Балалардың музыкалық есте сақтау қабілетін дамытудың жолдары, «Дүниежүзілік тарихтың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалы Түркістан, 31 наурыз 2017 ISBN 978-601-243-581-8 Музыкалық сабақтарды ұйымдастырудық өзектілігі, «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты V дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжерибелік конференциясының материалы, Түркістан 2017 ж.,ISBN 9965-439-11-7 Мектептерде музыкалық тәрбие берудің маңызы, «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға арналған «Шығармашылық мамандық педагогтарының кәсіби даярлық: ізденістер, үрдістер және болашақта күтілетін нәтежиелер» атты халықаралық ғылыми-тәжерибелік конференциясының материалы Түркістан, 2018 ж., ISBN 978-9965-67775-5 Жалпы орта мектептердегі музыка сабағында жаңартылған білім беру жүйесінің тиімділігі, «Рухани жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға арналған «Шығармашылық мамандық педагогтарының кәсіби даярлық: ізденістер, үрдістер және болашақта күтілетін нәтежиелер» атты халықаралық ғылыми-тәжерибелік конференциясының материалы Түркістан, 2019 ж., ISBN 978-9965-67775-5 «Преемственность традиционного певческого творчества в современном музыкальном искусстве Казахстана»., Сборник научных статей международной научно-практической интернет-конференции «Профессиональная подготовка педагогов творческих специальностей: поиск, тенденции и перспективы», посвященной реализации государственной программы «Рухани жанғыру». – Шымкент, Издательство Типография «Әлем», 2019. ISBN 9789965-677-75-5; 27.02.2019. С. 298.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

01.02.2021 «МУЗЫКА ПӘНІНІҢ ҮЗДІК ПЕДАГОГІ-2021» атты республикалық байқауыда І орын, 2. 05.02.2021 «ҚР БІЛІМ БЕРУ ІСІНІҢ ҚАЙРАТКЕРІ» төс белгісімен марапат


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2000-2001 Түркістан қалалық Саз Драма театры администратор, кадр инспекторы 2001-2005 Шымкент қаласы К.Циолковский атындағы №33 жалпы орта мектепте музыка пәнінің мұғалімі 2005-2012 Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің «Өнер» факультетінің Музыкалық білім кафедрасының оқытушысы 2012-2018 Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің «Өнер» факультетінің Орындаушылық өнер кафедрасының аға оқытушысы 2019 Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің « Спорт және өнер» факультетінің оқу-әдістемелік ісі жөніндегі декан орынбасары.


2000-2001 Түркістан қалалық Саз Драма театры администратор, кадр инспекторы 2001-2005 Шымкент қаласы К.Циолковский атындағы №33 жалпы орта мектепте музыка пәнінің мұғалімі 2005-2012 Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің «Өнер» факультетінің Музыкалық білім кафедрасының оқытушысы 2012-2018 Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің «Өнер» факультетінің Орындаушылық өнер кафедрасының аға оқытушысы 2019 Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің « Спорт және өнер» факультетінің оқу-әдістемелік ісі жөніндегі декан орынбасары.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:


1.Зерттеу жұмыстарын жүргізудің методологиясы және мақала жазуды үйрену 01.03.2021-15.03.2021, 72 сағат 2021 ж.2. "Жоғары оқу орындарында білім беру менеджменті" тақырыбында 14.09.2020-26.09.2020 аралығында 72 сағат 2020, 3. "Инклюзивті білім беру" тақырыбы бойынша 06.10.2020-19.10.2020 арадығында 72 сағат 2020ж.,