ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Койшиева Турсынай Косыбаевна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Инженерия" факультеті
"Компьютерлік инженерия"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Кентау қ. 1-оқу ғимараты, 206-кабинет,

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

tursynay.koishiyeva@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Т.Қ.Қойшиеваның 300-ден астам ғылыми еңбектердің авторы, оның ішінде 2-монография, бірнеше оқулықтар, оқу-әдістемелік құралдар,сонымен қатар рейтинг жоғары журналдарда бірнеше мақалалары жарық көрген. Импакт факторы 0,25 жоғары

КӨРУ

1. T.K. Koyshieva. Mathematical modelling, dynamic and mass-transfer Calculation of Gas-Drop Mixture in the Mass-Transfer Apparatus Multistage Channels // Applied Mathematical Sciences, Vol. 8,2014, no.92, 4561-4570, IPP (Impact per Publication): 0,673

КӨРУ

2. Импакт факторы 0, бірақ Thomson Reuters, Scopus, Elsevier, Web of Science, Jstore деректер базасындағы мақалалар

КӨРУ

3. Bauyrzһan Omarov, Nurzhan Omarov, Tursynay Koishiyeva, Aizһan Altayeva, Bakһytzһan Omarov, Nurzhan Kaliyev and Arman Koishibayev. MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION FOR AUTOMATION OF SMART HOME COMFORT MICROCLIMATE CONTROL. Far East Journal of Electronics and Communications. 2018 Pushpa Publishing House, Allahabad, India. Volume 18, Number 1, 2018, Pages 159-164.

КӨРУ

ҚР БжҒм Білім және ғылым саласын бақылау комитеті ұсынатын тізімі бойынша қазақстандық басы-лымдарда және Ресей, Украина, Беларусия басылымдарында

КӨРУ

4. Қойшиева Т.Қ. Болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындауда бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарын жобалауға оқыту. Қазақстанның ғылымы мен өңірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. Педагогика сериясы, Астана 2016, №3(38). 84-86б.

КӨРУ

5. Қойшиева Т.Қ., Байтерекова А.И., Салғараева М.И. Болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындауда қолданылатын объектілі-бағдарлы жобалаудың теориялық негіздері. ҚР Ұлттық ғылым академиясы хабарлары. Физика-математика сериясы. Алматы, наурыз-сәуір 2016. 2(306). 116-122б.

КӨРУ

6. Қойшиева Т.Қ., Кожамкулова Ж.Ж., Базарбаева А.И., Бегимбетова Х.А. Объектно-оиентированные системы как фактор формирования информационно-логической компетентности будущих специалистов. ҚР Ұлттық ғылым академиясы хабарлары. Физика-математика сериясы. Алматы, наурыз-сәуір 2016. 2(306). 108-115б.

КӨРУ

7. Қойшиева Т.Қ. - 3 мвт күн станциясы жобасының компьютерлік сәулетін shadow analyzer бағдарламасында жасау және бейнелеу. Қазақстанның ғылымы мен өмірі №2(44) 2017. Астана. 291-294 бб.

КӨРУ

8. Койшиева Т.Қ. - Delphi бағдарламасының көмегімен оңтүстік қазақстан облысының түркістан қаласында орналасқан «жұмаш» шипажайындағы жерасты суының қуаттылығын есептеу. ҚазҰТЗУ ХАБАРШЫСЫ №1 2017.46-51.

КӨРУ

9. Койшиева Т.Қ. - Жоғары оқу орынында болашақ мұғалімдерді объектілі-бағдарлы жобалау негізінде кәсіби дайындау моделі . Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы. №2 (312), Алматы 2017. 146-153бб.

КӨРУ

10. T.K. Koyshieva. Object-oriented systems as a formation factor of informative logical competence of future specialists. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы. №3(75) 2018. Алматы. 73-80 бб.

КӨРУ

11. Қойшиева Т.Қ. Болашақ мамандарды жасанды интеллект және сараптаушы жүйелерді қолдануға кәсіби даярлау. Түркістан 2016. 140б

КӨРУ

12. Кожамкулова Ж.Ж., Койшиева Т.К. «Основы построения модели компетентности будущего специалиста» BULLETIN D’EUROTALENT-FIDJIP, 2015 №4, Франция.

КӨРУ

Т. Қ., Ергешов Б. PV-КҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ ҮШІН ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАННЫҢ КҮН ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ РЕСУРСЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ. «Сейфуллин оқулары– 12: ғылым жолындағы жастар – болашақтың инновациялық әлеуеті» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. І том, 3 бөлім, Астана 2016. 402-405б.

КӨРУ

14. Койшиева Т. К., Куатбеков Б. Н., Абдикадыр Б. К. Основные понятия, проблемы и тенденции развития IoE и IoT. Молодой учёный Международный научный журнал. № 2 (188) / 2018. 1-4 c.

КӨРУ

15. Койшиева Т.К. ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЛОГИЧЕСКОЙ КОМЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ. Сolloquium-journal №5(16), 2018 (Warszawa, Polska). 31-33с.

КӨРУ

18. Қойшиева Т. Қ., Ергешов Б. PV-КҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУ ҮШІН ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАННЫҢ КҮН ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ РЕСУРСЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ. «Сейфуллин оқулары– 12: ғылым жолындағы жастар – болашақтың инновациялық әлеуеті» атты республикалық ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. І том, 3 бөлім, Астана 2016. 402-405б.

КӨРУ

Қойшиева Т. Қ., Абдырасулова Г. Бағдарламасының көмегімен оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан қаласында орналасқан «Жұмаш» шипажайындағы жерасты суының қуаттылығын есептеу. ЖАС ҒАЛЫМ. Студенттер мен магистранттардың XXIV ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ. Түркістан 2016. 56-61б.

КӨРУ

20. Қойшиева Т.Қ., Қожамкулова Ж.Ж., Наурызбаева А.І. Болашақ оқытушылардың іс-әрекеттерін бағдарлы жобалау негізінде қалыптастыру. Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 31 қазан 2017ж. 18-23 б.

КӨРУ

21. Қойшиева Т.Қ. – Жоғары оқу орнында болашақ мұғалімдерді обьектілі-баңдарлы жобалау негізінде кәсіби дайындау моделі. Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселері атты V-дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. 12 ақпан 2017ж.

КӨРУ

22. Қойшиева Т.Қ., Қожамкулова Ж.Ж., Наурызбаева А.І. Болашақ оқытушылардың іс-әрекеттерін бағдарлы жобалау негізінде қалыптастыру. Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары. 31 қазан 2017ж. 18-23 б.

КӨРУ

23. Қойшиева Т.Қ., Абылайханов А. Қолданыстағы жел энергетикалық қондырғылардың түрлері мен параметрлері. Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселері атты VI-дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Түркістан. III том 2018ж. 340-345б.

КӨРУ

24. Қойшиева Т.Қ., Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар студенттердің рухани-адамгершілік құндылықтар өрісін байытудың құралы ретінде. Қазақстанның үшінші жаңғыруы аясындағы "Білім, ғылым және тәжірибедегі заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 16 мамыр, Алматы 2018. 23-25 бб.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

3. 2009 жылы ЖОО-лар арасында Абай атындағы сыйлықтың жүлдесі үшін педагогикалық мамандықтар бойынша өткізілген студенттердің Республикалық конкурсында «Гран-при» жеңімпазы орнын және 1-дәрежелі дипломын иеленген.


Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті студенттердің XVIII ғылыми-теориялық конференциясында «Ақпараттық технологиялар» секция бойынша І-дәрежелі дипломмен марапатталған.


4. 2010 жылы өткен студенттер арасында жыл сайын өтетін Республикалық конкурсында ІІ-дәрежелі дипломмен марапатталды. 2011 жылы Студенттердің Республикалық пәндік олимпиадасының 1-ші кезеңінде «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша студенті ІІІ-дәрежелі дипломмен марапатталған. Университетте спорт саласында 1-ші дәрежелі шахматшы.


5. Т.Қ.Қойшиеваның ғылыми-педагогикалық еңбектері ескеріліп университет Президентінің алғыс хаттарымен, атап айтқанда, Университетіміздегі оқу, оқу-әдістемелік, ғылым және тәрбие саласындағы елеулі еңбектері мен қоғамдық жұмыстарға белсене қатысқаны үшін Университеттің оқу тәрбие жұмыстарындағы озық жетістіктері мен университеттің Халықаралық деңгейде дамуына қосқан үлесі үшін алғыс хаттарымен марапатталған. Сонымен қатар ұлағатты ұстаз төс белгісімен наградталды.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. Еңбек жолын ОҚО, Төрткүл орта мектебінде оқытушылық қызметінен бастады.


2. 1979-2006 жж. Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогикалық институтының «Информатика және есептеуіш» кафедрасында аға оқытушы, доцент қызметтерін атқарған.


3. 1986-1991 жж. Өзбекстан Академиясының физика-техникалық институтында зерттеуші, сосын аспирантураның күндізгі бөлімін бітірген.


4. 1996 жылы 05.15.08 – «Преобразование возобновляемых видов энергии и установки на их основе» мамандығы бойынша «Неустановивщиеся тепло-гидравлические процессы в системах солнечного горячего водоснабжения с плоскими коллекторами» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады.


5. 2007 жылдан бастап Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде «Информатика және сандық әдістер» кафедрасының доцент қызметінде, сонымен қатар «Ақпараттық технологиялар және инженерлік» факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің төрайымы болды.


6. 2011жылдан бері «Процестерді компьютерлі-математикалық моделдеу және автоматтандыру» кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарып келді,сонымен қатар сенат мүшесі болды


7. 2014жылдан бастап компьютерлік инженерия кафедрасының доценті.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ: