ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Тулежанов Ербол Нуриллаевич

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

Медицина факультеті (Түркістан)
"Хирургиялық аурулар"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан қ. Б.Саттарханов, 29. 2-ғимарат, 207

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (725 33) 6-36-36 (ішкі 404) ұялы телефон: 8775 711 52 11, 8707 979 52 11

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

tulezhanov.erbol@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. ӘОЖ 616.36-002.951.21 «УДЗ апаратының көмегімен жасалатын эхинококкэктомия отасының тиімділігі» атты тақырыптағы мақала, ISSN 2073-333Х, №2/2 (56) Xaлықapaлық ғылыми-тaнымдылық жypнaлы Қaзaқcтaнның ғылымымeн өміpі xaбapлapындa шықты. Е.Н.Тулежанов, 253-бет. Астана-2018ж.

КӨРУ

2. ӘОЖ 616.72-002.77:615.811.2 «Егде жастағы қайталамалы отадан кейінгі вентральді жарығын емдеу тиімділігі.» атты тақырыптағы мақала, ISSN 2073-333Х, №3 (58) Xaлықapaлық ғылыми-тaнымдылық жypнaлы Қaзaқcтaнның ғылымымeн өміpі xaбapлapындa шықты. Тулежанов Е.Н., 191-бет. Астана-2018ж.

КӨРУ

3. ӘОЖ 616.346.2-089.87 «Лапароскопиялық аппендэктомия отасы кезінде құрт тәрізді өсіндінің тұқылын байлау тәсілінің тиімді емдеу.» атты тақырыптағы мақала, ISSN 2073333Х, №3 (58) Xaлықapaлық ғылыми-тaнымдылық жypнaлы Қaзaқcтaнның ғылымымeн өміpі xaбapлapындa шықты. Тулежанов Е.Н., 185-бет. Астана-2018ж

КӨРУ

4. УДК 616.727.2 «Жедел иық шығуының диагностикасы және оперативті емі» атты тақырыпта мақала, 2306-6822.04, №4 (84) Республикалық ғылыми журнал VII том, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы. Тулежанов Е.Н., 87-бет. Шымкент-2018ж.

КӨРУ

5. «Түркістан облысындағы ауруханаларда жедел аппендициттің релапаротомия себептері және нәтижелері» ISBN 978-601-332-651-1 «І Международное книжное издание стран Содружества Независимых Государств «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ - 2020» VIII том. 123 бет. Нұр-Сұлтан 13-17 наурыз, 2020ж. Атты журналға шықты. Тулежанов Ербол Нуриллаевич, 49-53 бет.

КӨРУ

6. «Диагностика и лечение врожденных кист и свищей шеи у детей» Сейдинов Ш.М., Турметов И.Ж., Тулежанов Е.Н. Инновационные подходы и актуальные проблемы преподавания фундаментальных дисциплин. г. Фергана 28 января 2021г.

КӨРУ

7. «Влияние ранней диагностики на формирование и лечение паталогии тазобедренного сустава у новорожденных туркестанской области». Сейдинов Ш.М., Турметов И.Ж., Тулежанов Е.Н. Инновационные подходы и актуальные проблемы преподавания фундаментальных дисциплин. г. Фергана 28 января 2021г.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1. 2008-2013 ж.ж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Жалпы медицина» факултеті ЖБ-Б №0528158 «Бакалавр» дипломы берілді.


2. 2013-2015 ж.ж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Шымкент медицина институтында ИК №0031303 «Жалпы хирург» және ЖБ №0032147 «Дәрігер» біліктілігі берілді.


3. 20.07.2015 ж. № KZ94VBM00333384 «Жалпы хирург» мамандығы бойынша маман сертификаты берілді СЕРТИФИКАТ №М-1394. 1962. Тулежанов Ербол. VII Международного конгреса «Человек и Лекарство - Казахстан» тема: Актуальные вопросы диагностики и лечения в клинике внутренних болезней.


4. 2016 жылы 29-31 мaмыp apaлығындa Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Тәyeлcіздігінің 25 жылдығынa, ЮНECКO 2016 жылдық Қoжa Axмeт Яcayи жылы дeп жapиялaнyынa, Қ.A.Яcayи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpік yнивepcитeтінің 25 жылдығынa жәнe м.ғ.д., пpoфeccop, Peceй Жapaтылыcтaнy ғылымдapының aкaдeмигі Ш.М.Ceйдинoвтың 63 жылдық мepeй тoйынa opaй «Эндoкpин caлacындaғы ынтымaқтacтық жәнe мeдицинaдaғы өзeкті мәceлeлepі» aтты өткeн Xaлықapaлық ғылыми-тәжіpибeлік кoнфepeнцияcынa жәнe «Қaлқaншa бeздің xиpypгиялық eмі» тaқыpыбындaғы мacтep – клacқa қaтыcып, 24 caғaт көлeміндe біліктілігін apттыpды.


5. 2016 жылы 29-31 мaмыp apaлығындa Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Тәyeлcіздігінің 25 жылдығынa, ЮНECКO 2016 жылдық Қoжa Axмeт Яcayи жылы дeп жapиялaнyынa, Қ.A.Яcayи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpік yнивepcитeтінің 25 жылдығынa жәнe м.ғ.д., пpoфeccop, Peceй Жapaтылыcтaнy ғылымдapының aкaдeмигі Ш.М.Ceйдинoвтың 63 жылдық мepeй тoйынa opaй «Эндoкpин caлacындaғы ынтымaқтacтық жәнe мeдицинaдaғы өзeкті мәceлeлepі» aтты өткeн Xaлықapaлық ғылыми-тәжіpибeлік кoнфepeнцияcынa қатысқаны үшін берілді.


6. ОҚМПИ «Қазақстанның эволюциялық дамуындағы басты қағидалары» атты Республикалық онлайн ғылыми-тәжірибелік конференция жұмыстарына қатысқаны үшін Тулежанов Ербол Нуриллаевичке берілді. 26 қазан 2017 жыл.


7. ОҚМПИ «Рухани жаңғыру Ұлттық білім беру жүйесі және әлемдік тәжірибе» атты Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының 80 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция жұмыстарына қатысқаны үшін Тулежанов Ербол Нуриллаевичке берілді. 24 қараша 2017 жыл.


8. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Заманауи медицина дәстүрлер мен инновациялар» атты студенттер мен жас ғалымдардың І Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында «Травматология ортопедия» бойынша 2 сағаттық мастер-классқа қатысқаны үшін берілді.


9. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Заманауи медицина дәстүрлер мен инновациялар» атты студенттер мен жас ғалымдардың І Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында «Хирургия» бойынша 2 сағаттық мастер-классқа қатысқаны үшін берілді.


10. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Заманауи медицина дәстүрлер мен инновациялар» атты студенттер мен жас ғалымдардың І Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында қатысқаны үшін берілді.


11. International Kazakh-Turkish University named after Khoja Ahmed Yassawi Student Sceintific Society of the Medical faculty «CERTIFICATE» Тулежанов Ербол Нуриллаевич Certificate isissued for participation at II International scientific and practical conference among students and young scientists named «Modern Medicine: Traditions and Innovations» International Kazakh-Turkish University named after H.A. Yassawi. Has participated in the master-classes «Surgical club Veritas-IKTU/Endosection. Introduction and early experience» (General surgery, neurosurgery, plastic surgery, cardiovascular surgery, abdominal surgery, endovideosurgery, traumatology 24 hour)


12. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Жоғары медициналық білімінен кейінгі білім беру институты «СЕРТИФИКАТ» Тулежанов Ербол Нуриллаевич действительно принял участие в Международной Научно-Практической Конференции «Актуальные вопросы детских инфекций» (8 часов)


13. І дәрежелі диплом. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауын жастар арасында кеңінен насихаттау мақсатында өткен «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҮЗДІК МАГИСТРАНТЫ-2019» атты республикалық байқауының жеңімпазы Тулежанов Ербол Нуриллаевич марапатталады.


14. Білім және ғылым жолындағы жеткен жетістіктері үшін «Қазақстанның үздік магистранты-2019» атты төс белгімен марапатталады және куәлік №003 беріледі.


15. І дәрежелі диплом. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласын білім беру ұйымдар арасында кеңінен насихаттау мақсатында өткен «Жылдың үздік ұстазы» атты республикалық байқауының жеңімпазы Тулежанов Ербол Нуриллаевич марапатталады.


16. Білім және ғылым саласында қосқан айрықша еңбегі үшін «Жылдың үздік ұстазы» атты төс белгімен марапатталады және куәлік №080 беріледі.


17. І дәрежелі диплом. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласын білім беру ұйымдар арасында кеңінен насихаттау мақсатында өткен «Білім беру саласының құрметті педагогы» атты республикалық байқауының жеңімпазы Тулежанов Ербол Нуриллаевич марапатталады.


18. Білім және ғылым саласында қосқан айрықша еңбегі үшін «Білім беру саласының құрметті педагогы» атты төс белгімен марапатталады және куәлік №080 беріледі.


19. Диплом І степени. Награждается участник проекта «І международное издание», «Лучший молодой ученой - 2020» среди научно-образовательных учреждений Содружества Независимых Государств, организованном Объединением юридических лиц в форме ассоциации «Общенациональное движение «Бобек» Тулежанов Ербол Нуриллаевич


20. №203 ТУЛЕЖАНОВ ЕРБОЛ НУРИЛЛАЕВИЧ Награждается нагрудной медалью "Молодой ученый - 2020" Содружества Независимых Государств за вклад в развитие науки и образования Руководитель Объединения юридических лиц в форме ассоциации "Общенациональное движение "Бобек" Е.Абиев г.Нур-Султан, Казахстан 13-17 марта 2020г.


21. Алғыс хат. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің дамуы мен өркендеуіне елеулі үлесі қосқаны үшін Ербол Нуриллаевич марапатталады.


22. 2017-2019 ж.ж. 09 шілдесінде Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 6М050700 – «Менеджмент (Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент)» ЖООК-М №0170155 магистр дипломы берілді.


23. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Магистр дипломына Куәлік ЖООК-М №0170155 7М04119-Менеджмент мамандығы бойынша педагогикалық бейіндік пәндерінің циклын төмендегі академиялық көрсеткіштермен меңгерді. 22 маусым 2021ж.


24. TOEFL ITP Certificate of achievement This is to certify that Tulezhanov Yerbol Under the auspices of English T. At: Shymkent, Kazakhstan Date: 22 jun 2021 Bronze: 09504607


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. 2015-2018 жылы «Жaлпы xиpypгия» кaфeдpacындa oқытyшы жәнe КДО xиpypгия бөліміндe acиccтeнт қызмeтімен біpгe aтқapды.


2. 2015-2017 жылы «Клиникаға кіріспе-1» пәні бойынша, пән жетекші қызметін атқарды.


3. 2017-2018 жылы «Клиникаға кіріспе-2» пәні бойынша, пән жетекші қызметін атқарды.


4. 2017-2018 жылы «Емшара мейірбике көмекшісі» 3-ші курс студенттердің тәжірибесіне жетекші қызметін атқарды.


5. 2017-2019 жылы «Медицина» факультетінің кәсіподақ төраға қызметін атқарды.


6. 2018-2019 жылы «Хирургиялық аурулар» кафедарсында оқытушы қызметіне қабылданып, қызметін атқаруда.


7. 2018-2019 жылы «Хирургиялық аурулар» пәнінің жетекші қызметін атқаруда.


8. 2018-2019 жылы «Хирургиялық аурулар» кафедрасының Ғылым жөніндегі қызметін атқаруда.


9. 2020-2021 жылы «Ординатор-дәрігер көмекшісі» атты өндірістік тәжірибе жетекшісі қызметін атқарды


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. "Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау" тақырыбы бойынша 13.04-18.04-2020жж. аралығында 72 сағат көлемінде біліктілігін арттырды.


Хирургиялық аурулар пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 сағаттық онлайн курсын аяқтағандығын растайды. 14.10-23.10-2020жж.


Жалпы хирургия (торакалдық хирургия, абдоминалдық хирургия, трансплантология, колопроктология) мамандығы бойынша медициналық қызметті жүзеге асыру және клиникалық практиға жіберу үшін маман сертификат алынды. Мемлекеттік орган басшысының 24.11.2020 жылғы № 16-н/қ бұйрығы