ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Альчинбаева Ойчагуль Зайниловна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Инженерия" факультеті
"Электр инженериясы"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

кентау 1 корпус

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87025769932

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

oichagul.alchinbayeva@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. Альчинбаева О.З., Тулентаева Г.С., Алымов Н. Қалалық автобустағы жолаушылар ағынының статистикалық мәліметтерін анықтаудың мәселелері ҚазҰТЗУ Хабаршысы № 3 (133) Алматы, 383-387 беттер

КӨРУ

2. Алчинбаева О.З., Тулентаева Г.С., Алымов Н. Қалалық жолаушылар көлігіндегі жолаушылар ағынын arduino платформасы негізінде анықтаудың кешенін жасау мәселелері ҚазҰТЗУ Хабаршысы № 3 (133) Алматы, 475-481 беттер

КӨРУ

3. Альчинбаева О.З., Шукенова Г.А., Алымов Н. Некоторые вопросы моделирование режимов работы электропривода чесального аппарата Польша №6 2019 с.17-20

КӨРУ

4. Шукенова Г.А., Альчинбаева О.З., Алымов Н. Разработка алгоритма расчета для механических характеристик многодвигательного асинхронного электропривода с. 20-23 Польша №6 2019

КӨРУ

5. Амирхан Б.Ж., Альчинбаева О.З., Алымова Б., Н., Алымов Н. Некоторые вопросы управления трафиком в сети Научный журнал «Интернаука» № 31 (207), Часть 1. Москва 2021 г. с. 9-10

КӨРУ

6. О.З. Альчинбаева, Б.Н. Алымова, Н. Алымов Общие вопросы применения математических методов в теории живучести Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің хабарлары (математика, физика, информатика сериясы), №2(5), 2018 б.5-10 Түркістан

КӨРУ

7. Обзорная статья Колесников А.С., Серикбаев Б.Е., Золкин А.Л., Кенжибаева Г.С., Исаев Г.И., Ботабаев Н.Е., Шапалов Ш.К., Колесникова О.Г., Изтлеуова Г.М., Суйгенбаева А.Ж., Кутжанова А.Н., Асылбекова Д.Д., Аширбаев Х.А., Альчинбаева О.З., Колесникова В.А. Переработка отвального шлака цветной металлургии с целью его комплексной утилизации в качестве вторичного минирального сырья Научно - технический и производственный журнал Новые огнеупоры № 8, 2021 Москва, с.3-9

КӨРУ

8. О.З.Альчинбаева, З.К.Абдикулова Математическое моделирование режимов работы асинхронного электропривода / Узбекский журнал Проблемы информатики и энергетики №2, Ташкент 2020 с. 61-65

КӨРУ

9. А.S. Kolesnikov, B. E. Serikbaev, A. L. Zolkin, G. S. Kenzhibaeva, G. I. Isaev, N. E. Botabaev, Sh. K. Shapalov, O. G. Kolesnikova, G. M. Iztleuov, A. Zh. Suigenbayeva, A. N. Kutzhanova, D. D. Asylbekova, Kh. A. Ashirbaev, O. Z. Alchinbaeva, V. A. Kolesnikova Рrocessing of non-ferrous metallurgy waste slag for its complex recovery as a secondary mineral raw material / Refractories and Industrial Ceramics Vol. 62, No. 4, November, 2021 n. 375-380

КӨРУ

10. Әмірхан Б.Ж., Альчинбаева О.З., Алымова Б., Н., Алымов Н. Трафиктерді басқару әдістемелерін жасаудың кейбір мәселелері Журнал «Интернаука» № 32 (208), Часть 2. Москва 2021 г. с. 38-40

КӨРУ

11. Альчинбаева О. З., Алымова Б.Н., Алымов Н. Өндірістегі конвейерлік жүйені ұйымдастырудың кейбір мәселелері ҚазҰТЗУ хабаршысы №3 май 2017 Алматы, 118-123 беттер.

КӨРУ

12. О. Альчинбаева, Б.С. Алымова, Н.С. Алымов Еліміздің экономикасына инвестиция тартудың жалпы мәселелері ҚазҰТЗУ хабаршысы №3 май 2017 Алматы, 348-352 беттер.

КӨРУ

13. Альчинбаева О., Сарбаева Қ. Адам ағзасына химиялық ағартқыш заттарының əсері (ағылшын тілінде) ҚР ҰҒА Х а б а р л а р ы № 1 (427) 38-41 беттер. Алматы, 2018

КӨРУ

14. Абдикулова З. К, Альчинбаева О. З. Совершенствование системы оценки качества высшего образования Молодой ученный Международный научный журнал №20 (258) Май 2019, с. 453-454

КӨРУ

15. О.З.Альчинбаева Виртуальды ортада сигнал күшейткішінің моделін құрып оқыту Қазақстанның ғылымы мен өмірі Халықаралық ғылыми журнал №4 2019. 79-88 беттер

КӨРУ

О.З. Альчинбаева, Н. Алымов, А.Н.Темирбеков Автоматтық басқарудың теориясы: Оқу құралы. / Түркістан, 2017ж. – 207 бет.

КӨРУ

О.З. Альчинбаева, Н. Алымов. Автоматты реттеу жүйесінің теориясы: Оқу құралы. / Түркістан, 2021ж. – 195 бет

КӨРУ

Альчинбаева О.З., Шукенова Ғ.А., Абдикулова З.Қ. Электроника: Оқу құралы. 1бөлім – Түркістан, 2021ж. –104 бет

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1. Шымкент қаласыҚазХТИ 30 қаңтар 1998 жылы 05.17.08–«Процессы и аппараты химической технологий» мамандығыбойынша«Методология расчета конвективного тепломассапереноса в процессах пленочной абсорбации и хемосорбации» тақырыбында кандидаттық диссертацияқорғады.


2. ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 20.10.2008 ж. шешімімен математика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді.


3. доцент О.З.Альчинбаева Қожа Ахмет Ясауиатындағы Халықаралық қазақ- түрік университетінің дамуына елеулі үлес қосқаны үшін Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 25 жылдық медалімен марапатталғандығы туралы берілді, желтоқсан 2016ж.


ҚР Білім және ғылым министрінің Алғысы 2021 жылғы 8 желтоқсан


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. 01.11.1977-16.08.1982ж., б/кассир, Ордабасы ауданы Темирлан елді мекекі.


2. 1982-1987ж.ж. Н.П.Огарев атындағы Мордовия мемлекеттік университетінің математика мамандығын бітірген.


3. 1987-1990 жж. МАССР, Чел-Майдан орта мектебінде математика пәнінің мұғалімі қызметін атқарған.


4. 1990-1993 жж. Шымкент қаласындағы Қазақ химия технологиялық институтының «Қолданбалы және есептеуіш математика» кафедрасында оқытушы, қызметін атқарған.


5. 1993-96-ші жылдар аралығында «Қолданбалы және есептеуіш математика» кафедрасында зерттеуші, аспирантураның күндізгі бөлімінбітірген.


6. 01.12.96 -31.08.1997 жж. Шымкент қаласындағы ҚазХТИ қарасты Жылу- алмасу зерттеу институтында кіші ғылыми ғызметкер қызметін атқарған.


7. 01.09.97-01.09.1999 жж. Шымкент қаласындағы ҚазХТИ «Қолданбалы және есептеуіш математика» кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарды


8.01.09.1999-31.08.2010 Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ Математика кафедрасының доценті


9. 01.09.2010-31.08.14 Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ ПКММ кафедрасының доценті


10. 01.09.2014 жылдан бүгінгі күнге дейін Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ,«Электр инженериясы» кафедрасының доценті.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1.ХҚТУ Үздіксіз білім беру институты, Автоматтандыру және басқару» бағыты, наурыз 2014ж. Кентауқаласы


2.ХҚТУ Үздіксіз білім беру институты, «Жоғары оқу орындарында оқытудың заманауи педагогикалық технологиялар» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсын бітірген. Қантар, 2018ж. Түркістан қ.


3.ХҚТУ Үздіксіз білім беру институты, «Жоғары оқу орындарында оқытудың заманауи педагогикалық технологиялар» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсын бітірген. Қантар, 2019ж. Түркістан қ.


4. 12.11.2019-12.12.2019ж. «Запорожская политехника» Ұлттық университеті профессоры ұйымдастырған, «Теоретические основы электротехники проектирование и сборка трансформаторов электрические станции и подстанции» мамандығы бойынша біліктіліктен өтті. Түркістан қ.