ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Сартаева Каламкас

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру" факультеті (Шымкент)
Жалпы дәрігерлік практика №1 (Шымкент)

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ҚР, Түркістан облысы, Шымкент қаласы

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87013585867

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

kalamkas.sartayeva@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Ішкі аурулардың синдромдық-диагноздық алгоритмі (кардиомиопатия синдромы) Синдромно-диагностический алгоритм внутренних заболеваний (синдром кардиомиопатии) Syndromic and diagnostic algorithm of internal diseases (cardiomyopathy syndrome) İç hastalıkların sendromu-tanısal algoritması (kardiyomiyopati sendromu)

КӨРУ

Кардиол клинжағ-сит-2021 21.04.21 Сборник клинических ситуаций (кардиология) Collection of clinical situations (cardiology) Klinik durumların toplanması (kardiyoloji)

КӨРУ

Сартаева ҚА-оқу құралы жүрек шулары-2018 Сартаева КА - учебное пособие "Шумы сердца" textbook "Heart murmurs" Kalp Sesleri eğitimi

КӨРУ

Сартаева ҚА- оқу құралы - Анемия-2018 Ішкі аурулардың синдромдық-диагноздық алгоритмі (анемия синдромы) Синдромно-диагностический алгоритм внутренних заболеваний (анемический синдром) Syndrome-diagnostic algorithm of internal diseases (anemia syndrome) İç hastalıkların sendromik tanı algoritması (anemik sendrom)

КӨРУ

Сартаева КА-Оқу құралы-Клин-жағд-жинағы- пульмо-2020 (1).docx Сборник клинических ситуаций (пульмонология) Collection of clinical situations (pulmonology) Klinik durumların toplanması (pulmonoloji)

КӨРУ

Ішкі аурулардың синдромдық-диагноздық алгоритмі (буындық синдром) ОҚУ Құралы

КӨРУ

Ішкі аурулардың синдромдық диагноздық алгоритміндегі электрокардиографиялық зерттеулерінің маңызы

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

№2 Қалалық клиникалық ауруханасы, емхана бөлімінде консилиумдеріне қатысады, ауру тарихтарына эксперттік бағалаулар, аудиттік жұмыстар жүргізеді. 85-тен артық ғылыми мақаланың авторы. 14 оқу құралының авторы. Принимает участие в консилиумах поликлиники городской больницы №2, проводит аудит и экспертизу истории болезней. Автор более 85 научных статей. Автор 14 учебных пособий. Participates in the consultations of the city clinical hospital No. 2, polyclinic department, conducts an expert assessment of the history of the disease, audit work. Author of more than 85 scientific articles. Author of 15 textbooks. Poliklinik bölümü olan 2 numaralı şehir klinik hastanesi'nin konsültasyonlarına katılıyor, hastalık öyküsünün uzman değerlendirmesini yapıyor, denetlenen çalışmaları yürütüyor. 85 den fazla bilimsel makalenin yazarı. 14 öğreticinin yazarı.


1. НИИ КАРДИОЛОГИИ И ВБ/ІШКІ АУРУЛАР ЖӘНЕ КАРДИОЛОГИЯ ҒЗИ 2004г Ученая степень/Ғылыми дәрежесі - 140003 – «Медицина ғылымдарының кандидаты»


2. КАТЕГОРИЯ Врач терапевт высшей категории с 2008г- по сей день


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

Дәрігерлік жұмыс өтілі – 39 жыл, педагогикалық – 30 жыл. Стаж врачебной работы- 39 лет, педагогической – 30 лет. Medical experience- 39 years, pedagogical experience – 30 years. Tıbbi çalışmanın deneyimi 39 yıldır, pedagojik – 30 yıldır.


1. МСЧ «Главюгстрой»-Шымкент и «Ачполиметалл» г. Кентау 1983-1993 гг


2. МКТУ им. А.Ясауи / А.ЯСАУИ атындағы ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ ОҚО Факультет «Медицина» МКТУ, кафедра «Пропедевтики ВБ и госпитальной терапии» г. Кентау 1992-1995 гг МКТУ ШМИ, каф. терапии и ВОП г. Шымкент, по сей день


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1.«Актуальные вопросы терапии-Терапияның өзекті мәселелері» (2013,2018)


2.«МЖОО тиімді оқыту, МЖОО бағалау және экспертиза жасау» (2014)


3. «Жоғары мектеп педагогикасы және психологиясы» (2015)


4. “Медициналық ЖОО тиімді оқыту және бағалау” (2019)


5. “Высшая квалификационная категория врача-терапевта” (2018)


6. “Специалиста ВОП” (2019)


7. “Применение ИКТ при дистанционном обучении” (2020), др. сертификаты онлайн конгрессов на медицинские темы прилагаются