ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Жолымбекова Ляйля

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру" факультеті (Шымкент)
Акушерлік -гинекология (шымкент)

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Байтурсынова 7

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+7 7078410803

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

lyailya.zholymbekova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Сары фосформен жедел уыттану кезіндегі бауыр жасушаларындағы липидтер дің асқын тотығы мен антитотықтырғыш көрсеткіш терінің ксенобиотикке сезім талдығына байланысты жағдайы Вопросы морфологии и клиники. Алматы, 2006, №19. Б. 15-19

КӨРУ

Ақуыз асқын тотығының өнімдері мен қанның сары суындағы уытты орта молекулалардың фосформен уыттанған егеуқұйрықтар дағы көрсеткіші Вопросы морфологии и клиники. Алматы, 2006, №19. Б. 80-83.

КӨРУ

Ағзаның фосфорға сезімталдығымен байланысты антипириннің алмасуы Здоровье и болезнь. Алматы, 2006, № 6(55). Б. 76-78.

КӨРУ

Фосформен уыттанған жағдайда бауыр жасу шаларындағы микро сомалды тотығу үрдісі нің ксенобиотиктерге сезімталдығы Здоровье и болезнь. Алматы, 2006, № 6(55). Б. 76-78.

КӨРУ

Исследование основного патологического механизма поражения клеток печени в условиях экспериметаль ной патологии Здоровье семьи- ХХІ век. Бангкок, Тайланд, 2006, Б.11-13.

КӨРУ

Фосфорға сезімталдығына байланысты дені сау жануарларда липидтердің еркінді радикалды асқын тотығы үрдістерінің өзгеруі Оңтүстік Қазақстан ғылымы мен білімі. ОҚМУ, Шымкент, 2007, №1 (60), Б. 117 119.

КӨРУ

Фосформен жіті уыттанған жануарлардың бауырының экскреторлық қызметінің фосфорға сезімталдығына байланысты жағдайы Білім, ғылым және өндірістің өзекті мәселелері»-2007, ІІ том, конференция. Қазақстан халықтар достығы университеті. Шымкент, 2007, Б. 147-151.

КӨРУ

Лимфоциттердің құрамындағы антитотықтырғыш жүйесінің фосфорға сезімталдығына байланысты жағдайы. «Клиникалық және теория лық медицинаның проблема лары»- конференция. Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ, Шымкент, 2007, Б. 105-107

КӨРУ

Липидтердің асқын тотығының үрдістері нің дені сау адамдар дың фосфорға сезімтал дығына байланысты жағдайы «Клиникалық және теория лық медицинаның проблема лары»- конференция. Қ.А. Ясауи ат. ХҚТУ, Шымкент, 2007, Б. 107-109

КӨРУ

Окислительный метаболизм белков крови при острой интоксикации фосфором Биофизические стандарты информационной техно логии в медицине. 2007г. Одесса, Б.42-45

КӨРУ

Сары фосформен жедел уыттанған егеуқұйрық тардың қанының құра мындағы оксид азот пен супероксиданион ның генерациясының өзгеруі ОҚММА хабаршысы, №1(34),2007. Шымкент. Б.35-37

КӨРУ

Уытты гепатитті экспериментте емдеу тәсілі Өнертабысқа №20610 алдын ала патент. 24.10.2008.

КӨРУ

Ағзаның фосфорға сезімталдығына байла нысты бауыр жасушала рының жұтып алу және бөліп шығару қызметінің өзгеруі. «ХІ ғасырдың жастары және медицина ғылымы»-конферен циясы. ОҚМФА, Шымкент, 2008 Б.306-309

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін кандидаттық диссертация қорғау. 2010 ж.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. 2003-2004жж "Акушерлік және гинекология" мамандығы бойынша Шымкент қ. ОҚММА Интернатура.


2. 2004-2007жж. қалыпты және патологиялық физиология кафедрасының оқытушысы, ОҚММА


3. 2007-2010 жж қалыпты және патологиялық физиология кафедрасының аға оқытушысы, ОҚММА


4. 2010-2019 жылдар аралығында қалыпты және патологиялық физиология кафедрасының меңгерушісі, ОҚММА


5. 2020-2021 жылы ШМИ Акушерия-гинекология кафедрасының оқытушысы


6. 2021 ШК. ОҮҰБ басшысы


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. Акушерия-гинекология мамандығы бойынша" акушерия және гинекологияның өзекті мәселелері", 108 сағат., "Өңірлік кәсіби даму орталығы" жоғары санат " Шымкент қ. 02.05-17.05.2019 ж


2. Акушерлік-гинекология мамандығы бойынша" жүктілік және гинекологиялық аурулар кезіндегі экстрагениталды патология", 108 сағат., "Үздіксіз кәсіби даму орталығы" Шымкент қ. 05.11-17.11.2018 ж


3. . "Акушерлік және гинекологиядағы Ультрадыбыстық диагностика" мамандығы бойынша, 54 сағат., "Өңірлік кәсіби даму орталығы" жоғары санат " Шымкент қ. 10.07-15.07.2019 ж