ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Аймаханов Мақсат Сәкенұлы

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

Медицина факультеті (Түркістан)
"Жалпы хирургия"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+7 778 535 6852

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

maksat.aimakhanov@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

«Көк-жасыл микробалдырлардың агроценоздағы экологиялық аспектілері» атты мақала, //«XXI ғасырдағы экологияның өзекті мәселелері» Халықыралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 449-450 б., «Тұран» баспасы, Түркістан, 2015 ж.

КӨРУ

«Spirulina in the developing world» // Scope academic house b&m publishing 3rd International Conference «Тechnical sciences: modern issues and development prospects» November 9, 2015, p.87-93. Sheffield, UK

КӨРУ

«Основные преимущества цианобактерий как биоудобрение почвы» //«Тенденции и перспективы развития науки и образования в условиях глобализации» X Международная научно-практическая интернет-конференция. 5-7 стр. Переяслав-Хмельницкий, 2016.

КӨРУ

«Влияние цианобактерий на биологическую активность почвы» //«Студенческий научный форум 2016» VIII Международная студенческая электронная научная конференция. Москва, 2016.  «Электромагниттік толқындардың адам ағзасына әсері», «Заманауи ғылым және білімнің өзекті мәселелері мен инновация тенденциялары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 26-27.01.2017 ж., «Тұран» баспасы, Түркістан.

КӨРУ

«Түркістан аймағында жергілікті көк-жасыл балдырларды ажырату және олардың культуралы морфологиялық қасиеттерін зерттеу» //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми-көпшілік журналы №2 (44), 208-210 б., Астана, 2017.

КӨРУ

«Табиғи компоненттерден ауыл шаруашылығы құстарына арналған биопрепараттар алу технологиясы» //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми-көпшілік журналы №6 (50), 142-145 б., Астана, 2017.

КӨРУ

«Anabaene sp культурасын лаборатория жағдайында өсіру» //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми-көпшілік журналы №6 (50), 146-148 б., Астана, 2017.

КӨРУ

«Жалпы бейімделу синдромы» // «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми-көпшілік журналы №2/2 (56), 233-234 б., Астана, 2018.

КӨРУ

«Плазмолифтинг как инновационный метод лечения» // «Замануи медицина: дəстүрлер мен инновациялар» І Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. Түркістан, 2018.

КӨРУ

«Мeдицинскaя биoфизикa в мeдицинскoм вузe кaк прoфeссиoнaльнo oриeнтирoвaнный курс» // Профессионализм педагога: сущность, содержание, перспективы развития: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 130-летию со дня рождения А.С. Макаренко. 15-16 марта 2018г., Москва, МГОУ. / Под ред. Е.И.Артамоновой. В 2 ч. Часть 2.- М.: МАНПО, 2018. - 480с.

КӨРУ

Assessment of the Model of Formation of Professional Competence in the Learning Process of Medical Physics. (2020) International Journal of Instruction, 14 (1), pp. 889-906.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ректорының атынан медицина қызметкерлер күніне орай «Алғыс хат» 2018 жыл.


Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің жастар арасындағы міндеттерін жүзеге асыру аясында медицина ғылымының дамуына және оның кең ауқымды өркендеуіне қосқан үлесі үшін ректор тарапына «Ағыс хат» 2021 ж.


Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейлі мерекесі және Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 30 жылдығына және Еліміздің өркендеуі мен оқу ордамыздың дамуына қосқан үлесі үшін ректор тарапынан «Алғыс хат» 2021 ж.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2014-2016 жылдары Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ 6М011300-«Биология» мамандығында магистратураны бітіріп, магистр дәрежесі берілді


2016 жылдан бүгінгі күнге дейін Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Медицина факультеті «Жалпы хирургия» кафедрасында магистр-оқытушысы


2021 жылдан бүгінгі күнге дейін Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Медицина факультетінің тәрбие ісі жөніндегі декан орынбасарының қызметін атқаруда


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

«Медициналық жоғары оқу орындарында тиімді оқыту» тақырыбы бойынша Үздіксіз білім беру институтында біліктілікті жоғарлату (17.10.2016-22.10.2016) курсының 54 сағаттық сертификаты.


«Медициналық жоғары оқу орындарында бағалау және экспертиза жасау» тақырыбы бойынша Үздіксіз білім беру институтында біліктілікті жоғарлату (16.01.2017-21.01.2017) курсының 54 сағаттық сертификаты.


«Advance» Тіл орталығының ұйымдастыруымен (19.06.2017-23.06.2017) «Шет тілдерін оқытуда жаңа заманауи технологияларды қолдану әдістері» 72 сағаттық біліктіліктің сертификаты.


«Advance» Тіл орталығының ұйымдастыруымен (18.06.2018-22.06.2018) «Коммуникативные методы обучения языку» 72 сағаттық біліктіліктің сертификаты.


«Advance» Тіл орталығының ұйымдастыруымен (06.08.2018-17.08.2018) «Методика интегрированного обучения предмету и языку в учебном процессе» 72 сағаттық біліктіліктің сертификаты.


 Биофизика курсын аль-Фараби ат. ҚазҰУ 144 сағаттық курсын 28.10.2019-23.11.2019ж. аралығында өтіп, куәлік.


«Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру» тақырыбы бойынша Үздіксіз және қашықтықтан білім беру орталығында біліктілікті жоғарлату (13.04.2020-18.04.2020) курсының 72 сағаттық сертификаты.