ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Сабыр Айсұлу Сабырқызы

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Экономика, басқару және құқық" факультеті
"Құқықтану"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Ғылыми атағы жоқ

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан қ. Б.Саттарханов даң. 29

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

6-36-36 (1099)

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

aisulu.sabyr@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

«Правонарушения по загрязнению воды в Республике Казахстан». Международный научно-популярный журнал ISSN2073-333X «Наука и жизнь Казахстана»№3(46)2017.-.Астана 2017.-322-325бб. Электронды.

КӨРУ

«Суларды ластау, бітеу және сарқу жөнінде қылмыстық құқық бұзушылық». Международный науно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана».- Астана,2017.- №3/2 (47).-71-74бб. Электронды.

КӨРУ

«Қазақстан Республикасы су ресурстарының экологиялық жағдайы» Қазақстан Республикасы Ішкі Істер Министрлігінің Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай Академиясы, 2018.- «Ғылым» журналы.- №2(57).-119-124б.б. Халықаралық ғылыми журнал. Баспа.

КӨРУ

Қазақстандағы трансшекаралық өзендерді қорғау және пайдалану жөнінде ҚР ІІМ Ш.Қабылбаев атындағы Қостанай Академиясы, 2019.-«Ғылым» журналы.- №2(61).-136-140бб. Халықаралық ғылыми журнал. Баспа.

КӨРУ

«Елді толғандырған ауыз су мәселесі». Сборник международной научно- практической конференции на тему «Актуальные вопросы обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности в РК».- Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК -Казахский национальный университет имени аль-Фараби, 16 ноября 2017 года.-Астана-Алматы, 2017.-173-176б.Баспа.

КӨРУ

Теңіз ортасын ластағаны үшін қылмыстық жауаптылық жөнінде. Материалы международной научно-практической конференции,посвященной памяти заслуженного деятеля науки и техники РК, академика КАЕН РК, д.ю.н.,профессора Каиржанова Елегена Изтлеуовича на тему «Актуальные проблемы применения уголовного законодательства РК на современном этапе: вопросы и теории и практики. Алматинская Академия имени Макана Есбулатова при МВД РК, 16 сентябрь 2017г.- Алматы, .- 52-59бб.

КӨРУ

Су ресурстарымен байланысты қылмыстықты жасайтын қылмыскер тұлғасы жөнінде . Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 150-летю города Актобе и Молодежи на тему «Актуальные проблемы права: достижения и перспективы», 07 июня 2019 года.-Актобе,2019. -177-181бб. Электронды.

КӨРУ

Шетел қылмыстық заңнамаларында су ресурстарының ластануы туралы . Сборник статьей по материалам ХV международной науно-практической конференции на тему «Теоретические аспекты юристпруденции и вопросы правоприменения».- Москва,2018.- № 9 (15).- 73-84бб. Баспа. Итернаука Internauka. Org ISSN2541-9889 Битеміров Қ.Т.

КӨРУ

О загрязнении, засорении и истощении водных ресурсов в Республике Казахстан. 4th International Congresson on «Social Sciences and Humanities: Building Academic Connections» Viena April 02, 2019.-84-99б. Рустемова Г.Р., Джаянбаев К.И.

КӨРУ

The role of internetional conventions and covenants in achieving economic and environmental justice: a conceptual review электронды «Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues» USA (United States),ISSN:1544-0036,Scopus.Issues-2019.-Vol.22-Iss.2-8p.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Заңтану» магистрі. ЖООК-М №0002489, 2011 жыл, Шымкент қаласы.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

 2005-2019 жылдары Манап Өтебаев атындағы Жоғары жаңа технологиялар колледжі, «Арнай құқықтық пәндер» кафедрасының оқытушысы.


 2019-Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Экономика,басқару және құқық факультеті, Құқықтану кафедрасының оқытушысы.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:


Сертификат. С 22 июля по 2 августа 2019 года прошла курс повышения квалификации на тему «Уголовно-правовые и процессуальные дисциплины: теория и методика преподования в образвательной организации» в объеме 72 часов. «Global Professional Development» оқу орталығы, город Алматы, 2.08.2019 г.


Сертификат. 2020 жылдың 07 қыркүйегінен 21 қыркүйегі аралығында «Экология құқығы пәнін білім беру ұйымдарында оқытудың теориясы мен әдістемесі» тақырыбында 72 академиялық сағат көлемінде қашықтықтан біліктілікті арттыру курсынан өткенін растайды. «Global Professional Development» оқу орталығы, Алматы қаласы. 21.09.2020 ж.


Сертификат. 2020 жылдың 10 тамызынан 24 тамызы аралығында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері пәнін оқытуда заманауи сандық технологияларды қолдану» тақырыбында 72 академиялық сағат көлемінде қашықтықтан біліктілікті арттыру курсынан өткенін растайды. «Global Professional Development» оқу орталығы, Алматы қаласы. 24.08.2020 ж.


Certificate. Springer Nature. Has successfulli completed the official Springer Nature training HOW TO USE HOW TO PUBLISH. 2016, 26 september.


2021 жылдың 13-і желтоқсан мен 25 желтоқсан аралығында 72 сағат көлеміндегі "Құқықтану" бейіні бойынша біліктілік арттыру курсы. Сертификат


2021 жылдың 7-6 маусым аралығында 72 сағат көлеміндегі "Көшбасшылық теориясы" пәні бойынша халықаралық талаптарға сәйкес біліктілік арттыру курсы. Сертификат


2022-жылдың 11-29 қаңтар аралығында 72 сағат көлеміндегі "Сот медицина негіздері" пәні бойынша халықаралық талаптарға сәйкес біліктілік арттыру курсы. Сертификат


2021 жылдың 7-26 маусым аралығында 72 сағат көлеміндегі "Еңбек құқығы" пәні бойынша халықаралық талаптарға сәйкес біліктілік арттыру курсы. Сертификат